Tematyka

 • Uwagi do projektu

  Dziękujemy za złożenie projektu. Projekt został odrzucony z powodów merytorycznych: jest elementem planowanego wydarzenia cyklicznego.


  • Celem projektu jest poszerzenie wiedzy studentów, doktorantów oraz pracowników Uniwersytetu Warszawskiego na temat zaburzeń psychicznych, zakresu i możliwości pomocy oferowanej przez system opieki zdrowia psychicznego oraz praw studentów i pracowników napotykających sytuacje związane z zaburzeniami zdrowia psychicznego. Cele będą realizowane poprzez organizację cyklu wykładów, paneli dyskusyjnych, warsztatów i seansów filmowych.

   Opis projektu

   Nazwa projektu

   Dni Zdrowia Psychicznego na Uniwersytecie Warszawskim

   Autor projektu

   Marcin Dudek
   35010000

   Szczegóły projektu

   Klasyfikacja: edukacja i popularyzacja nauki
   Charakter: ogólnouniwersytecki

   W Warszawie zwyczajowo tydzień następujący po Międzynarodowym Dniu Zdrowia Psychicznego – wypadającym 10 października – nazywa się Tygodniem Zdrowia Psychicznego. Przez ten czas liczne organizacje, zarówno jednostki medyczne, fundacje i stowarzyszenia oraz grupy samopomocowe organizują na terenie Warszawy spotkania o charakterze edukacyjno-integracyjnym (warsztaty, gry miejskie, wykłady, spotkania dyskusyjne, itp.). Proponowany projekt nawiązuje do wyżej wymienionych okoliczności i wpisuje się idee Międzynarodowego Dnia Zdrowia Psychicznego, stanowi do niego wkład własny Uniwersytetu Warszawskiego skierowany bezpośrednio do społeczności akademickiej. Ogólnym celem projektu jest kontynuacja inicjatywy powstałej w 2017 roku, a zatem dalsza edukacja studentów, doktorantów oraz pracowników Uniwersytetu Warszawskiego co do aktualnego stanu wiedzy na temat zaburzeń psychicznych, zakresu i możliwości pomocy oferowanej przez współczesną psychiatrię i psychoterapię oraz praw i obowiązków studentów i pracowników napotykających, czy to osobiście, czy w roli zaangażowanych obserwatorów, sytuacje wpisujące się w szeroko pojmowane sprawy zdrowia psychicznego. Celami głównymi są profilaktyka w obszarze zdrowia psychicznego, demitologizacja chorób psychicznych oraz sprzyjanie destygmatyzacji, czyli zdejmowaniu nieprawdziwych stereotypów z osób doświadczających niedyspozycji psychicznych. Cele będą realizowane m.in. poprzez wykłady, eksperckie panele dyskusyjne, seminaria oraz warsztaty, w ramach których: 1. Uczestnicy zapoznają się z ofertą współczesnego systemu opieki nad zdrowiem psychicznym (psychiatrią, psychologią oraz ich odmianami). Omówiona zostanie dostępność oraz jakość tego rodzaju pomocy. 2. Uczestnicy zdobędą podstawową i rzetelną wiedzę na temat najczęstszych problemów zdrowia psychicznego: psychoz, zaburzeń lękowych, zaburzeń afektywnych, nadużywania i uzależnienia od substancji oraz uzależnień behawioralnych. 3. Uczestnicy zdobędą krytyczne spojrzenie na wybrane z wyżej wymienionych zagadnień. 4. Przećwiczą wybrane techniki / koncepcje / zagadnienia, nabywając dzięki temu podstaw wiedzy praktycznej. 5. Zostaną uwrażliwieni na problemy zdrowia psychicznego w stosunku do samych siebie oraz otoczenia. 6. Poznają właściwe sposobów działania w razie podejrzenia wystąpienia sytuacji zagrożenia zdrowia psychicznego swojego i otoczenia. Planowane jest również zaproszenie gościa z zagranicy oraz organizacja seansów filmowych wraz z dyskusjami moderowanymi przez ekspertów Utworzony zostanie także mini namiot filmowy, w którym uczestnicy będą mogli wypowiedzieć się przed kamerą odpowiadając na pytania związane z tematem inicjatywy. Namiot będzie prowadzony przez eksperta odbywającego rozmowy oraz technika-kamerzystę. Zarejestrowany materiał zostanie zmontowany w formie filmu i udostępniony na otwartej licencji w celach edukacyjnych, dodatkowo promując tym samym Uniwersytet Warszawski. Promocja wydarzenia, wzorem roku 2017, odbywać będzie się za pomocą narzędzi internetowych (strona internetowa, strona wydarzenia na portalu społecznościowym FACEBOOK), za pomocą mailingu do poszczególnych jednostek uniwersyteckich, wywieszonych plakatów w widocznych miejscach na terenie UW oraz w ważnych dla celów projektu miejsc Warszawy (przychodnie zdrowia psychicznego, miejsca odwiedzane przez studentów). Dodatkowo, planowane jest także przygotowanie ulotek, także do rozmieszczenia podobnie jak plakaty. Cykl wydarzeń składających się na projekt przewidziany jest na czwarty tydzień października 2018 roku. Realizatorami projektu będą następujące instytucje: 1. Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych UW (zgłaszający projekt), 2. Wydział Psychologii UW, 3. Fundacja Otwarte Seminaria Filozoficzno-Psychiatryczne, 4. Centrum Pomocy Psychologicznej UW. Wybór realizatorów opiera się na założeniu, że projekt „Dni Zdrowia Psychicznego na Uniwersytecie Warszawskim” łączyć ma praktyczne doświadczenie z wiedzą teoretyczną. Wyżej wymienione instytucje, dzięki prowadzeniu zróżnicowanej działalności w zakresie szeroko pojętego zdrowia psychicznego, wzajemnie uzupełniają swoje kompetencje, zwiększając tym samym szansę powodzenia realizacji projektu. Co więcej, wszyscy realizatorzy mieli okazję współpracować przy organizacji Dni Zdrowia Psychicznego na UW w roku 2017, poznając się wzajemnie i ucząc wspólnego, skutecznego działania organizacyjno-merytorycznego. Projekt w 2018 roku opierałby się zatem na wypracowanym już modelu współpracy i stanowił jego rozwinięcie. W załączaniu program tegorocznego wydarzenia.

   ProgramDZPUW2017-wersjaostateczna2017-10-21.docx

   Lokalizacja

   Kampus Gółwny, Ul. Krakowskie Przedmieście 26/28

   Wydarzenie w 2017 roku (23-27 października) odbywało się na Kampusie Głównym. W Sali Samorządu Studentów. Organizatorzy chcieliby utrzymać lokalizację na Kampusie Głównym jednak z przeniesieniem seminariów, wykładów i warsztatów do Sali w Starym BUW.

   Koszt

   Materiały graficzne (projekt) plakatu i ulotek 1.000,00 zł Materiały graficzne (wydruk) wydruk plakatu (A3) 50 szt./3 zł 150,00 zł wydruk plakatu (A2) 5 szt./15 zł 75,00 zł wydruk ulotek (A5) 500 szt./2 zł 1.000,00 zł Wykładowcy (koszty podróży rozliczane na podstawie biletów) 200 zł/5 osób 1.000,00 zł Gość zagraniczny (koszt podróży, zakwaterowanie) 2.000,00 zł Wynagrodzenie za przeprowadzenie warsztatów: 5 warsztaty / po 2 h / 350 zł brutto / osoba 2.800,00 zł Wynagrodzenie za przeprowadzenie wykładów: 5 wykładów / po 2 h / 350 zł brutto / osoba 2.800,00 zł Skromny poczęstunek dla prelegentów na stół panelowy) 25 zł dzień/5 dni 250,00 zł Mini studio z kamerą z montażem nagrania 500 zł dzień/5dni (opcjonalnie) 2.500,00 zł Ekspert prowadzący mini studio 350 zł dzień / 5 dni (opcjonalnie) 2.800,00 zł Wynajem sali w BUW (wynajęcie na 5 dni/w godzinach 14.00-20.00) 2.000,00 zł RAZEM: 18.375,00 zł Bez opcji ze studiem 13.075,00 zł


   Całkowity koszt projektu: 18,38 PLN


   Szacunkowy roczny koszt eksploatacji: 16,00 PLN