Tematyka

 • Uwagi do projektu

  Dziękujemy za złożenie projektu. Projekt został odrzucony z powodów merytorycznych: nie jest możliwe zrealizowanie projektu w ciągu jednego roku i za przewidzianą kwotę. 


  • Projekt ma na celu utworzenie i aktualizacja rejestru w którym zebrane zostaną podstawowe dane o jednostkach uczelni naukowo dydaktycznych i administracji UW.

   Opis projektu

   Nazwa projektu

   Rejestr jednostek UW i ich atrybutów

   Autor projektu

   Tadeusz Serwatka
   93000000

   Szczegóły projektu

   Klasyfikacja: przestrzeń uniwersytecka
   Charakter: ogólnouniwersytecki

   W ramach projektu będzie utworzony rejestr w którym zebrane zostaną podstawowe dane o jednostkach uczelni naukowo dydaktycznych i administracji UW, np.: nazwa, skrót, nazwa w j. angielskim, kod USOS, kod MPK (SAP), status jednostki (podstawowa, międzyuczelniana…), typ (administracja/nauka-dydaktyka), kierownik jednostki, pełnomocnik kwestora (o ile jest powołany), jednostka nadrzędna. W ramach projektu należy też określić źródła pozyskiwania informacji (JMR, Senat UW, jednostki, Regulamin UW, Instrukcja Kancelaryjna, Kanclerz, Kwestor, itd.), odpowiedzialności za dostarczanie aktualnych danych, zasady tworzenia nowych, likwidacji oraz przekształceń jednostek. Projekt musi też określać tryb aktualizacji danych oraz rozbudowy rejestru o nowe atrybuty. Rejestr ma pełnić funkcję informacyjną dla społeczności uniwersytetu (nazwy w j. angielskim, skróty), pracownikom administracji ma ułatwić identyfikację jednostek w różnych systemach (USOS, SAP, instrukcja kancelaryjna, …) oraz umożliwić rozwój systemów informatycznych. Jednoznaczna identyfikacja i translacja nazw, oznaczeń, kodów ma także kluczowe znaczenia dla automatyzacji raportowania.

   Lokalizacja

   Uniwersytet Warszawski

   Koszt

   Projekt zakłada, że wykorzystane będą zasoby sprzętowe i informatyczne posiadane już przez UW (serwer, SharePoint/SQL) 80 000 zł ( 1 - 1½ etatu 12 miesięcy na utworzenie, reguł, mechanizmu, oraz rejestru)


   Całkowity koszt projektu: 80 000,00 PLN

   utrzymanie - ½ etatu rocznie


   Szacunkowy roczny koszt eksploatacji: 40 000,00 PLN