Tematyka

 • Uwagi do projektu

  Dziękujemy za złożenie projektu. Projekt został odrzucony z powodów merytorycznych: nie spełnia kryterium ogólnodostępności, w skali jednego roku  nie rozwiązuje problemu, musiałby być zatem elementem cyklicznego działania.


  • Rynek Pracy: Instrukcja Obsługi to program zajęć uniwersyteckich uczący jak rozwiązywać konflikty w miejscu pracy, budować partycypacyjną kulturę organizacyjną i łączyć sukces na rynku z inwestowaniem w pracownika. Nasze zajęcia otwierają uczelnie na praktyków rynku pracy, wykorzystują nowoczesne formy warsztatowe oraz angażują we współtworzenie programu samych studentów.

   Opis projektu

   Nazwa projektu

   Rynek Pracy: Instrukcja Obsługi

   Autor projektu

   Agnieszka Zarzyńska
   31020000

   Szczegóły projektu

   Klasyfikacja: współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym uniwersytetu, praktyczna edukacja ekonomiczna, edukacja i popularyzacja nauki
   Charakter: ogólnouniwersytecki

   WYZWANIE Jak wynika z realizacji pilotażowej wersji naszego kursu w UW, studentom brakuje wiedzy i narzędzi, które pomogłyby im odnaleźć się na zmieniającym się rynku pracy. Nie wiedzą jak radzić sobie z nieefektywną i niepartycypacyjną kulturą organizacyjną panującą w polskich firmach, instytucjach publicznych i organizacjach pozarządowych. Dlatego we współpracy z ekspertami i praktykami rynku pracy przygotowaliśmy program warsztatowych zajęć uniwersyteckich Rynek Pracy: Instrukcja Obsługi wyposażający studentów w podstawową wiedzę oraz umiejętności pozwalające odnaleźć się na współczesnym rynku pracy. Zajęcia opierają się na 3 innowacjach dydaktycznych: Symulacje. Dzięki nim studenci mają możliwość skonfrontowania się w bezpiecznej przestrzeni z sytuacjami, z którymi będą musieli zmierzyć się na rynku pracy. Persona. Każda grupa studencka tworzy “personę”, postać odpowiadającą ich profilowi oraz ścieżce kariery, która jest następnie prowadzona przez nich przez kolejne sytuacje spotykające ją na rynku pracy. Dzięki temu studenci mogą nie tylko zidentyfikować się z poruszanymi problemami, ale również mają wpływ na przebieg zajęć. Praktycy. Ekspertami zapraszanymi na zajęcia są praktycy rynku pracy m.in. przedstawiciele organizacji pracowniczych i przedsiębiorcy. ETAPY REALIZACJI 1. Styczeń/luty 2018. Zgłoszenie zapytania ofertowego w celu wyłonienie kandydatów do przeprowadzenia warsztatów. Promocja kursu wśród studentów. 2. Luty/czerwiec 2018. Przeprowadzenie zajęć w semestrze letnim (30 h) na 1 kierunku humanistycznym/społecznym, 1 kierunku nauk o życiu, 1 kierunku inżynieryjnym. Krocząca ewaluacja kursu przez studentów, prowadzących i ewaluatorów zewnętrznych. 3. Wrzesień/listopad 2018. Konsultacje modyfikacji programu z prowadzącymi, ekspertami, ewaluatorami oraz studentami, którzy wzięli udział w zajęciach w I semestrze. Przygotowanie raportu oraz podręcznika dla prowadzących zajęcia. 4. Grudzień 2018. Organizacja konferencji New Labour Challenge z udziałem studentów biorących udział w zajęciach, prowadzących, ekspertów i praktyków rynku pracy, podczas której zostanie zaprezentowany raport z realizacji programu oraz zmodyfikowany program zajęć w formie podręcznika dla prowadzących zajęcia w kolejnych semestrach. KORZYŚCI 1. Przeszkolenie 45 studentów w zakresie: - prawa pracy: m.in. form zatrudnienia i związanych z nimi szans i zagrożeń, - umiejętności negocjacyjnych: rozmowa kwalifikacyjna, negocjacja podwyżki i awansu, rozwiązywanie konfliktów, reagowanie na przypadki dyskryminacji i mobbingu, - umiejętności organizacyjnych: samoorganizacja w miejscu pracy i partycypacyjne metody zarządzania. 2. Przeszkolenie 3 prowadzących zajęcia w zakresie - wykorzystania innowacyjnych metod dydaktycznych: problem based learning, participatory learning, - wiedzy o współczesnym rynku pracy zdobytej podczas współprowadzenia zajęć z praktykami rynku pracy. Przeszkolona grupa wykładowców będzie potrafiła szkolić kolejnych prowadzących. 3. UW jako laboratorium społeczne (changemaker campus), realizujący projekt zmieniający polską kulturę organizacyjną. Możliwość multiplikacji programu w innych uczelniach oraz wprowadzenia kursu jako powszechnie dostępnego dla studentów w całej Polsce. Możliwość wprowadzenia zmodyfikowanych elementów kursu w ramach przedmiotu “podstawy przedsiębiorczości” w szkołach ponadpodstawowych. DOSTĘPNOŚĆ Zapewniona poprzez: - prezentację wniosków z raportu podczas konferencji New Labour Challenge, - umieszczenie podręcznika dla prowadzących zajęcia dostępnej dla nich stronie internetowej, - umieszczenie na powszechnie dostępnej stronie internetowej “skrzynki z narzędziami”, opracowanej na podstawie podręcznika, zawierającej podstawowe informacje dla studentów wkraczających na rynek pracy wraz z kontaktami do instytucji publicznych i pozarządowych wspomagających uczestników rynku pracy UCZESTNICTWO Kursy będą dostępne dla studentów poszczególnych kierunków w celu lepszego sprofilowania persony i przebiegu zajęć do ich specyficznych potrzeb. 1/3 miejsc będzie dostępna w rejestracji OGUN.

   Lokalizacja

   Krakowskie Przedmieście 26/28

   Lokalizacja realizacji projektu zależna jest od adresu wydziałów, które zostaną wybrane do przeprowadzenia na nich kursu.

   Koszt

   1. Przeprowadzenie zajęć na trzech wydziałach: 3 x 15 (zajęć w semestrze) x 150 zł = 6 750 zł 2. Wynagrodzenie dla praktyków i ekspertów zapraszanych na zajęcia: 3 (wydziały) x 3 (praktyków) x 150 zł = 1 350 zł 3. Stworzenie infografik na poszczególne zajęcia składających się na ogólnodostępną “skrzynkę z narzędziami” dla studentów: 15 x 400 zł = 6 000 zł 4. Konsultacje z ekspertami od rynku pracy: 10 godzin x 150 zł = 1 500 zł 5. Stworzenie podręcznika dla prowadzących: 5 000 zł 6. Ewaluacja projektu: 2 000 zł 7. Organizacja konferencji: 1 500 zł (przerwa kawowa) + 900 zł (po 300 zł wynagrodzenia dla panelistów) = 2 400 zł 8. Koordynacja projektu: etat x 10 miesięcy x 5 000 zł = 50 000 zł Przedstawione kwoty są kwotami brutto.


   Całkowity koszt projektu: 75 000,00 PLN