Tematyka

 • Uwagi do projektu

  Wniosek skierowany do realizacji

  Dziękujemy za złożenie projektu. Projekt skierowany do głosowania.   • Projekt powstał w wyniku połączenia projektów „UWild – kampus centralny” (autorka: Agnieszka Nowakowska, Wydział Filozofii i Socjologii) oraz „Uniwersytet bioróżnorodny. Kampus centralny przyjazny ptakom” (autorka: Agnieszka Gołębiowska, Instytut Muzykologii). Ma on na celu stworzenie kampusu przestrzenią bardziej przyjazną dzikiej przyrodzie. Zakłada utworzenie „stref przyrody” na wybranych skwerach, ustawienie domków dla jeży, domków dla wiewiórek i hoteli dla owadów zapylających; ustawienie karmnika, wymianę starych skrzynek lęgowych dla ptaków i uzupełnienie o nowe, likwidację kolców okaleczających ptaki i zastąpienie ich spiralami.

   Opis projektu

   Nazwa projektu

   UWild – Uniwersytet bioróżnorodny

   Autor projektu

   Agnieszka Gołębiowska

   Szczegóły projektu

   Klasyfikacja: przestrzeń uniwersytecka, edukacja i popularyzacja nauki, zieleń uniwersytecka, ochrona środowiska
   Charakter: ogólnouniwersytecki

   Działania proponowane w projekcie mają przeciwdziałać kryzysowi bioróżnorodności, szczególnie dotkliwemu w środowisku miejskim. Fauna terenu objętego projektem jest skrajnie uboga. Z ptaków dominują tu gołębie miejskie i krukowate – wrona i sroka, a zimą też gawrony. W ostatnich kilkunastu latach zmniejszyła się znacznie liczebność jerzyków i wróbli. Realizacja projektu stworzy możliwość osiedlenia się innych gatunków ptaków. Będzie podjęta próba osiedlenia jeży i wiewiórek, a hotele dla owadów oraz naturalna roślinność w ”strefach przyrody” i ewentualnie na „łące kwietnej” przyczynią się do obecności na terenie kampusu UW różnych bezkręgowców, m.in. owadów zapylających. Przy realizacji projektu skorzystamy ze społecznej konsultacji prof. dr hab. Macieja Luniaka z Muzeum i Instytutu Zoologii PAN, specjalisty w zakresie ekologii miasta, m.in. proekologicznego urządzania zieleni miejskiej. https://miiz.waw.pl/pl/2-uncategorised/698-maciej-luniak Elementy projektu - utworzenie na wybranych skwerach „stref przyrody” (zminimalizowanie zabiegów ogrodniczych: rezygnacja z usuwania naturalnej roślinności, opadłych liści i gałęzi oraz – w miarę możliwości – powalonych lub ściętych drzew; koszenie dwa razy w sezonie, brak chemicznych oprysków) - opracowanie tablicy edukacyjnej o „strefie przyrody” - zamontowanie domków dla jeży - zamontowanie domków dla wiewiórek - zamontowanie hoteli dla owadów - wymiana starych skrzynek lęgowych na drzewach i uzupełnienie o nowe - montaż skrzynek lęgowych na elewacjach budynków - wymiana okaleczających ptaki ostrych kolców na bezpieczne spirale - ustawienie dużego karmnika dla ptaków zimujących i zaopatrywanie go w odpowiedni pokarm - wzbogacenie roślinności omawianego terenu przez posadzenie krzewów, szczególnie rodzimych i rodzących owoce, którymi żywią się ptaki (np. dzika róża, berberys, dereń jadalny) -oczyszczenie kilku drzew z zagłuszającego je bluszczu jako zabieg chroniący stary drzewostan, mający kluczowe znaczenie przyrodnicze Opcjonalnie: obsadzenie nieestetycznych ścian i obiektów (np. śmietnik) pnączami. Ewentualne założenie na jednym z trawników „łąki kwietnej”. W miarę możliwości stworzenie przejść umożliwiających migrację jeży z parku pod skarpą. Etapy realizacji projektu Etap 1. Wyłonienie ornitologa oraz firmy dostarczającej schronienia dla zwierząt Etap 2. Ekspertyzy przyrodnicze: wybór skwerów z przeznaczeniem na „strefę przyrody”, wskazanie lokalizacji schronień dla zwierząt oraz określenie terminu ich montażu. Równolegle: wybór lokalizacji karmnika, tablicy edukacyjnej, nasadzeń krzewów. Etap 3. Zakup skrzynek dla zwierząt, karmnika, sadzonek; opracowanie tablicy edukacyjnej Etap 4. Wynajem podnośnika (jeśli zostanie wybrana ta metoda montażu) Etap 4. Montaż skrzynek, demontaż kolców i instalacja nowych zabezpieczeń; nasadzenia, Montaż karmnika: sezon jesienno-zimowy Korzyści z realizacji projektu - zwrócenie uwagi społeczności akademickiej na znaczenie różnorodności biologicznej dla zrównoważonego funkcjonowania człowieka oraz uwrażliwienie jej na potrzeby zwierząt żyjących w mieście - zwrócenie uwagi na aspekty prawne ochrony tych zwierząt, których cykl życiowy związany jest wyłącznie z budynkami (np. jerzyki, wróble, pustułki, kawki, kopciuszki; niektóre gatunki nietoperzy). W świetle przepisów wszelkie prace budowlano-remontowe musi poprzedzać ekspertyza ornitologiczno-chiropterologiczna, a w szczególnych przypadkach winny być prowadzone pod stałym nadzorem przyrodniczym. Więcej https://www.gdos.gov.pl/ochrona-ptakow-i-nietoperzy-w-miastach-2 http://www.gdos.gov.pl/prawo-chroni-jerzyki-i-ich-siedliska - budki na budynkach zapobiegają nieuniknionemu zasiedlaniu „na dziko” szczelin powstających w procesie erozji oraz zanieczyszczaniu elewacji - podążanie za tendencją obecną w nowoczesnej architekturze krajobrazu miast, polegającą na tworzeniu dziko żyjącym zwierzętom przestrzeni w sąsiedztwie człowieka - popularyzacja czynnej ochrony przyrody - zmiana stereotypowego postrzegania ptaków (np. jerzyk nie siadają na budynkach, nie zostawiają żadnych śladów na elewacji i znoszą znikomą ilość materiału gniazdowego) - ograniczenie koszenia i chemicznych oprysków w „strefie przyrody” to niższa emisja spalin i hałasu oraz długofalowa oszczędność Wyniki badań brytyjskich naukowców opublikowane w czasopiśmie BioScience wykazują wpływ obecności ptaków na kondycję psychiczną człowieka. Bliski kontakt z przyrodą na kampusie będzie sposobem na odprężenie, poprawę koncentracji i zwiększenie efektywności nauki/pracy. Uniwersytet Warszawski ma szansę stać się źródłem dobrych praktyk związanych z etycznym i zgodnym z prawem traktowania zwierząt żyjących w bliskim otoczeniu człowieka w obliczu projektowanych zmian w Ustawie o ochronie zwierząt (np. zakaz używania kolców). Dowiedziemy wysokich standardów obowiązujących na naszej uczelni również w oczach gości odwiedzającym kampus. W przyszłości proponowane rozwiązania warto zastosować również na innych terenach UW. W czasie rewitalizacji naszych budynków siedliska straciło wiele jerzyków. Schronienia wróbli znajdują się w przeznaczonym do rozbiórki gmachu Zakładu Graficznego (istnieje prawny obowiązek zgody RDOŚ na ich zniszczenie, niezależnie od terminu prowadzenia prac, oraz obowiązek kompensacji siedlisk) oraz np. w Pałacu Zamojskich (Nowy Świat 67). W Europie Zachodniej ptakom i nietoperzom zapewnia się siedliska nie tylko w istniejących zabudowaniach (w tym również w zabytkowych kamienicach czy pałacach), ale też w nowych blokach mieszkalnych. Powstają alternatywy dla tradycyjnych budek – specjalne dachówki, prefabrykaty budowlane, ozdobne detale architektoniczne. W załącznikach i pod podanymi linkami znajdują się zdjęcia przykładowych kompensacji na obiektach podlegających nadzorowi konserwatorskiemu (Warszawa, Bydgoszcz, Łódź, Oxford). kompensacja na bydgoskiej kamienicy (fot. Monika Wójcik-Musiał) https://www.dropbox.com/s/xulul40vv7oho5g/Hetma%C5%84ska20budkijerzykowe.jpg?dl=0 Łódź - gniazda w ozdobnych detalach architektonicznych tworzone przez Biuro ds. Rewitalizacji https://www.youtube.com/watch?v=8c01Ge9Ihqs Młody jerzyk (fot. Renata Markowska) https://www.dropbox.com/s/2314kqqrtcqnoxi/M%C5%82ody%20jerzyk%20wygl%C4%85da%20z%20gniazda%20w%20szparze%20sufitu%20loggii%20%28kopia%29.JPG?dl=0 Warszawa - wróbel w pałacu (fot. Renata Markowska) https://www.dropbox.com/s/ygclvhbrl1zh8ze/DSCN7668%20%28kolejna%20kopia%29.JPG?dl=0

   HalaMirowska_fot.RenataMarkowska.JPG

   Lokalizacja

   Krakowskie Przedmieście - kampus centralny

   Dokładną lokalizację "stref przyrody", schronień dla zwierząt i karmnika wskazują przyrodnicy w porozumieniu z jednostkami UW. Tablicę edukacyjną należy postawić w miejscu uczęszczanym. UWAGA! Należy wyłonić ornitologa specjalizującego się w opiniowaniu budynków.

   Koszt

   Kosztorys 20 skrzynek lęgowych nadrzewnych koszt jednostkowy w zależności od przeznaczenia 30-60 zł koszt całościowy ok. 1000 zł montaż 1 skrzynki na drzewie – 10 zł montaż 20 skrzynek na drzewach – 200 zł 40 skrzynek dla jerzyków na elewacje budynków (gatunek kolonijny) koszt jednostkowy 55 zł koszt całościowy 40 x 55 zł = 2200 zł koszt montażu skrzynek na budynkach 2 metody: 1) z wynajmem podnośnika - wynajem podnośnika (8 h) – 1700 zł - montaż 1 skrzynki z podnośnika – 25 zł - montaż 40 skrzynek z podnośnika – 1000 zł razem 2700 zł 2) metoda alpinistyczna – montaż 1 skrzynki – 100 zł - montaż 40 skrzynek – 4000 zł. razem 4000 zł Jest to koszt maksymalny, rzeczywisty koszt może być niższy, jest to uzależnione od zagęszczenia skrzynek na jednym budynku. 5 domków dla jeży koszt jednostkowy (z kosztem montażu i transportu) 350 zł; koszt całościowy: 350 zł x 5 = 1750 zł; 3 hotele dla owadów: koszt jednostkowy (z kosztem montażu i transportu) 100 zł; koszt całościowy 10 x 100 zł = 1 000 zł; 2 domki dla wiewiórek: koszt jednostkowy (z kosztem montażu i transportu) 350 zł; koszt całościowy: 350 zł x 2 = 700 zł; Posadzenie 5 krzewów wraz z roczną pielęgnacją: Koszt jednostkowy 100 zł; Koszt całościowy 500 zł Spirale przeciwko gołębiom Koszt 1 mb z montażem – ok. 35 zł Koszt 100 mb z montażem – ok. 3500 zł Duży karmnik na nóżce 200 zł tablica edukacyjna o strefie przyrody (koszt do weryfikacji) 500 zł nadzór ornitologa (wyznaczenie miejsc montażu budek na drzewach i na budynkach + nadzorowanie prac) 2000 zł przykłady budek lęgowych http://www.bocian.org.pl/schronienia


   Całkowity koszt projektu: 17 250,00 PLN

   Chrobrego23skutecznakompensacjajerzyk_fot.MonikaWójcik-Musiał.jpg

   Koszty utrzymania: - koszt corocznego czyszczenia budek dla ptaków: 15 zł/szt. Przy projektowanej szacunkowej liczbie budek nadrzewnych – 300 zł - koszt czyszczenia budek na budynkach (raz na trzy lata) koszt czyszczenia 1 budki (z podnośnika lub metodą alpinistyczną) – ok. 60 zł. koszt wyczyszczenia 40 budek – max 2500 zł (ok. 800 zł rocznie) - koszt pożywienia dla ptaków (ziarna słonecznika, kule tłuszczowe dla sikor, etc.) - ok. 100 zł rocznie - wymiana siana i konserwacja domków dla jeży - ok. 250 zł rocznie.

   Oxford_swiftnests_fot.TheRattlingCrow.jpeg


   Szacunkowy roczny koszt eksploatacji: 1 450,00 PLN