Tematyka

 • Uwagi do projektu

  Wniosek skierowany do realizacji


  Dziękujemy za złożenie projektu. Projekt skierowany do głosowania.


  • Projekt ma na celu przeprowadzenie dziewięciu warsztatów w trzech grupach językowych, które mają wyposażyć studentów zagranicznych długo- i krótkoterminowych oraz studentów polskich w wiedzę dotyczącą (1) przepisów prawa w zakresie antydyskryminacji; (2) sposobu postępowania w razie bycia dotkniętym przez nierówne traktowanie zarówno w ramach Uniwersytetu jak i poza nim.

   Opis projektu

   Nazwa projektu

   Warsztaty antydyskryminacyjne i antyprzemocowe dla studentów zagranicznych i polskich

   Autor projektu

   Joanna Mazur

   Szczegóły projektu

   Klasyfikacja: społeczna odpowiedzialność
   Charakter: ogólnouniwersytecki

   UZASADNIENIE: JAKIE PROBLEMY I WYZWANIA ZOSTANĄ ROZWIĄZANE W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROJEKTU Uniwersytet Warszawski jest miejscem otwartym na studentów zagranicznych, których coraz większa liczba podejmuje studia w Polsce. Niemniej studenci ci są szczególnie narażeni na przejawy nierównego traktowania. Ze względu na bariery wynikające z różnic językowych czy w kapitale społecznym, szczególnie najmłodszych studentów, spotykają sytuacje, w których nie są oni traktowani tak, jak powinni. Rosnąca w Polsce liczba ataków mających charakter rasistowski wymusza konieczność wyposażenia studentów reprezentujących inne narodowości, jako szczególnie narażonych na dyskryminację członków społeczności akademickiej, w narzędzia umożliwiające im skuteczne reagowanie. Projekt obejmuje również polskich studentów, w celu wyposażenia ich w narzędzia umożliwiające przeciwstawienie się dyskryminacji i uwrażliwienie na przejawy nierównego traktowania. OPIS DZIAŁAŃ: Aby zapobiegać problemom wynikającym z nierównego traktowania i bezradności w sytuacjach dyskryminujących, projekt obejmuje przeprowadzenie warsztatów antydyskryminacyjnych i antyprzemocowych skierowanych do studentów zagranicznych krótko i długoterminowych oraz studentów polskich, szczególnie pierwszego rocznika I stopnia, w trzech grupach językowych (polskiej, angielskiej i rosyjskiej). Każdy z zaplanowanych warsztatów byłby otwarty dla grupy ok. 15 studentów i trwał 4 godziny (łącznie: 3 razy po trzy grupy po 15 studentów, czyli 135 studentów). W czasie pierwszych dwóch godzin warsztatu omawiane byłyby kwestie regulacji antydyskryminacyjnych w Polsce oraz sposobów reagowania na przemoc i nierówne traktowanie (w tym: praktyczne porady dotyczące miejsc, w których można uzyskać pomoc). Druga połowa warsztatu dotyczyłaby ściśle uwarunkowań uniwersyteckich: przedstawione byłyby w jej czasie instytucje takie jak m.in. Komisja Rektorska ds. Przeciwdziałania Dyskryminacji. Warsztaty powinny zostać przeprowadzone przez zajmującą się tematyką dyskryminacji organizację pozarządową w ścisłym współdziałaniu - w zakresie realizacji drugiej ich połowy - z osobami zajmującymi się tematem dyskryminacji na uniwersytecie (m.in. Komisją Rektorską ds. Przeciwdziałania Dyskryminacji oraz Główną specjalistką ds. równouprawnienia na Uniwersytecie Warszawskim). Ponadto w realizację projektu warto zaangażować Uniwersyteckie Centrum Wolontariatu, jako instytucję prężnie działającą w zakresie poprawiania jakości studenckiego życia, w której lokalu proponowane jest przeprowadzenie warsztatów. ETAPY REALIZACJI: 1. kwiecień/maj 2018: zgłoszenie zapytania ofertowego mającego na celu wyłonienie kandydatów do przeprowadzenia warsztatów; 2. czerwiec/wrzesień 2018: skoordynowanie części pierwszej i drugiej warsztatów (nawiązanie współpracy między wykonawcą części pierwszej a podmiotami w ramach uniwersytetu posiadającymi wiedzę w zakresie przeprowadzenia części drugiej w celu uzgodnienia jej treści i charakteru); 3. wrzesień/październik 2018: przeprowadzenie zapisów na warsztaty; 4. listopad 2018: przeprowadzenie cyklu łącznie dziewięciu warsztatów (trzy w grupie polskojęzycznej, angielskojęzycznej i rosyjskojęzycznej); 5. grudzień 2018: sprawozdanie z warsztatów, ich ewaluacja na podstawie krótkiej ankiety przeprowadzonej wśród uczestników. DOSTĘPNOŚĆ REZULTATÓW: Uczestnikom warsztatów udostępniona zostanie prezentacja zbierająca najważniejsze informacje z warsztatów. Ponadto będzie ona mogła być dystrybuowana wśród szerokiego grona odbiorców w formie infografik (serii co najmniej 8 z każdej z wersji językowych). KORZYŚCI Z PROJEKTU: Bezpośrednią korzyścią będzie przeszkolenie 135 osób w zakresie reagowania na przemoc i dyskryminację. Ponadto będą oni mieli potencjał stania się nosicielami wiedzy wśród swoich współ-studentów (walor funkcjonowania zgodnie z mechanizmem train the trainer). Dzięki warsztatom Uniwersytet Warszawski odpowie na wyzwania stojące przed nim, jako instytucją mającą z założenia otwarty, inkluzywny charakter, w której każdy członek społeczności akademickiej powinien się czuć bezpiecznie i mieć świadomość, że jego dobro jest przedmiotem zainteresowania Uniwersytetu jako instytucji.

   Lokalizacja

   Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, Dobra 56/66

   Warsztaty miałyby odbywać się w Uniwersyteckim Centrum Wolontariatu.

   Koszt

   Wydatki: 1. Opracowanie programu warsztatu (angielski, rosyjski): dzieło: program x 3, koszt: 2500 zł = 7500 zł 2. Przygotowanie prezentacji i infografik (angielski, rosyjski): dzieło: prezentacja x 3, infografiki x 24, koszt: 3 x prezentacja 500 zł + 24 x infografika 400 zł = 11 100 zł 3. Wynagrodzenie osób prowadzących warsztaty: godzina: 36; koszt: 36 godzin x 400 zł = 14400 zł 4. Koordynacja i ewaluacja projektu (w tym działania promocyjne: plakaty, kampania w social media): dzieło: przygotowanie materiałów promocyjnych - plakaty, informacje do social media; koszt: 5000 zł; godzina: 24 x prowadzenie działań promocyjnych oraz 48 x koordynacja i ewaluacja projektu - w tym napisanie sprawozdania z przebiegu projektu; koszt: 72 x 50 zł = 3600 zł - łącznie: 8600 zł SUMA: 41 600 zł


   Całkowity koszt projektu: 41 600,00 PLN

   Projekt nie generuje kosztów eksploatacji.