Projekt ma na celu przeprowadzenie dziewięciu warsztatów w trzech grupach językowych, które mają wyposażyć studentów zagranicznych długo- i krótkoterminowych oraz studentów polskich w wiedzę dotyczącą (1) przepisów prawa w zakresie antydyskryminacji; (2) sposobu postępowania w razie bycia dotkniętym przez nierówne traktowanie zarówno w ramach Uniwersytetu jak i poza nim.